Live [^] Chat Software

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego Q-Club

§ 1. Definicje

Bonus - świadczenie polegające na zapewnieniu pobytu bez odrębnej odpłatności w dowolnie wybranym Hotelu Sieci Qubus przez okres jednej doby hotelowej, wraz ze śniadaniem, dla jednej bądź dwóch osób, w zamian za odjęcie określonej liczby Punktów z Konta Gościa Lojalnościowego.

Centralna Rezerwacja - jednostka organizacyjna w ramach Qubus Hotel Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu odpowiedzialna za funkcjonowanie Programu Lojalnościowego Q-Club.

Formularz Zgłoszeniowy - formularz, za pomocą którego można zgłosić chęć swojego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Q-Club.

Gość Lojalnościowy - osoba uczestnicząca w Programie Lojalnościowym Q-Club.

Hotel Sieci Qubus - hotel prowadzony przez Spółkę Sieci Qubus, położony w jednej z następujących lokalizacji: Bielsko-Biała - ul. Mostowa 2, Gdańsk - ul. Chmielna 47-52, Gliwice - ul. Dworcowa 27, Głogów - pl. Konstytucji 3 Maja 1, Gorzów Wielkopolski - ul. Orląt Lwowskich 3, Kielce - ul. Składowa 2, Kraków - ul. Nadwiślańska 6, Legnica - ul. Skarbowa 2, Łódź - Al. Mickiewicza 7, Wrocław - ul. Św. Marii Magdaleny 2, Zielona Góra - ul. Ceglana 14a, Złotoryja - pl. Reymonta 7.

Konto - indywidualne elektroniczne konto, na którym Gość Lojalnościowy gromadzi Punkty.

Nagroda - przedmiot z katalogu nagród, przekazywany Gościowi Lojalnościowemu w zamian za odjęcie określonej liczby Punktów z jego Konta.

Pracownik Sieci Qubus - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę w którejkolwiek Spółce Sieci Qubus lub współpracująca z taką spółką na podstawie stałego zlecenia, stałej umowy o świadczenie usług lub innej podobnej umowy.

Program Lojalnościowy Q-Club - program lojalnościowy, w ramach którego Goście Lojalnościowi mogą gromadzić Punkty i wymieniać je na Bonusy lub Nagrody, a także otrzymywać od Spółek Sieci Qubus informacje lub oferty dotyczące tego programu lub usług oferowanych przez te spółki.

Punkty - punkty przyznawane Gościowi Lojalnościowemu za korzystanie z określonych usług świadczonych w Hotelach Sieci Qubus, gromadzone na jego Koncie, które mogą być przez niego wymieniane na Nagrody lub Bonusy.

Rezerwacja Grupowa - rezerwacja dokonana przez organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego, w ramach której usługi mają być świadczone na rzecz grupy osób podróżujących w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zawodową, biznesową lub podobną, przy czym liczba zarezerwowanych pokoi musi być co najmniej równa 10, a termin rezerwacji musi być taki sam dla wszystkich tych pokoi.

Spółki Sieci Qubus - Qubus Hotel Management Sp. z o.o. we Wrocławiu (podmiot prowadzący Program Lojalnościowy Q-Club) oraz Qubus Hotel  Sp. z o.o. we Wrocławiu.

§ 2. Ogólne zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Q-Club

1. W Programie Lojalnościowym Q-Club mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które mają ukończony 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi świadczone w Hotelach Sieci Qubus, czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty.

2. W Programie Lojalnościowym Q-Club nie mogą uczestniczyć Pracownicy Sieci Qubus.

3. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Q-Club nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi w Hotelach Sieci Qubus, chyba że dana promocja wyraźnie przewiduje taką możliwość.

4. Punkty mogą zostać wykorzystane tylko zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności nie podlegają one wymianie na środki pieniężne lub inne podobne środki, chyba, że Regulamin lub Katalog Nagród wyraźnie to przewidują.

§ 3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego Q-Club

1. Formularz Zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego Q-Club znajduje się na stronie internetowej www.qubushotel.com/qclub

2. Do uzyskania członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club wymagane jest:
a) prawidłowe wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego przez osobę chcącą wziąć udział w Programie Lojalnościowym Q-Club, poprzez wskazaną w ust. 1 stronę internetową,
b) wyrażenie przez tę osobę w Formularzu Zgłoszeniowym zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na zbieranie i przetwarzanie przez Qubus Hotel Management Sp. z o.o. we Wrocławiu danych osobowych tej osoby dla celów uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Q-Club,

c) wyrażenie zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną (e-mail),

d) wyrażenie zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,

e) zaakceptowanie i potwierdzenie przez tę osobę prawidłowości danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym,
f) poinformowanie przez Centralną Rezerwację osoby chcącej wziąć udział w Programie Lojalnościowym Q-Club o uzyskaniu przez nią członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club.

3. W trakcie procesu uzyskiwania członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club osoba ubiegająca się o to członkostwo może zostać poproszona o wyrażenie zgody na otrzymywanie od Spółek Sieci Qubus informacji handlowych. Wyrażenie takiej zgody jest fakultatywne i nie jest konieczne do uzyskania członkostwa w Programie Lojalnościowym Q Club. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych może ona zostać w każdym czasie cofnięta.

4. Po przystąpieniu Gościa Lojalnościowego do Programu Lojalnościowego Q-Club jego login i hasło do logowania się na stronie internetowej www.qubushotel.com wysyłane są automatycznie na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

5. Gość Lojalnościowy może otrzymać nowy login lub hasło, jeśli wyśle wiadomość e-mail na adres qclub@qubushotel.com, w której temacie wpisze "Prośba o nowe dane dostępowe", a w treści wiadomości swoje imię i nazwisko.

6. Konto może być używane wyłącznie przez Gościa Lojalnościowego, któremu zostało przypisane.

§ 4. Naliczanie Punktów

1. Punkty na Koncie Gościa Lojalnościowego są naliczane za osobiste korzystanie przez Gościa Lojalnościowego z następujących usług oferowanych w Hotelach Sieci Qubus:
a) wynajem pokoi,
b) usługi gastronomiczne w postaci śniadania,
c) usługi gastronomiczne inne niż śniadania,
d) korzystanie z parkingu,
e) korzystanie z mini-baru w pokoju hotelowym,
f) korzystanie z odpłatnych połączeń telefonicznych w pokoju hotelowym.

2. Warunkiem naliczenia Punktów za usługę wskazaną w ust. 1 lit. a) lub b) jest dokonanie rezerwacji pokoju hotelowego na jeden z poniższych sposobów:
a) na stronie internetowej www.qubushotel.com,
b) telefonicznie w Hotelu Sieci Qubus Hotel lub przez Centralną Rezerwację,
c) przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej do Hotelu Sieci Qubus Hotel lub do Centralnej Rezerwacji,
d) bezpośrednio w Hotelu Sieci Qubus,
e) przez systemy rezerwacyjne z wykorzystaniem bezprowizyjnych stawek firmowych z kontraktów negocjowanych.

3. Punkty za skorzystanie z usług określonych w ust. 1 lit. c) do g) będą naliczane niezależnie od sposobu, w jaki dokonana została rezerwacja usługi wskazanej w ust. 1 lit. a).

4. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie musi zostać spełniony, jeżeli rezerwacja zostanie dokonana w ramach tzw. „umowy dla klientów kluczowych", zawartej pomiędzy jedną ze Spółek Sieci Qubus a podmiotem zamawiającym usługę.

5. Naliczenie Punktów na Koncie Gościa Lojalnościowego nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu wystawienia faktury za daną usługę. Jeżeli w terminie podanym na fakturze należność za daną usługę nie zostanie opłacona, wówczas Punkty z tytułu tej usługi zostaną usunięte z Konta Gościa Lojalnościowego. Termin zapłaty zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem kwotą całej należności zostanie uznany rachunek bankowy danej Spółki Sieci Qubus.

6. Jeżeli z tytułu wykonania usługi określonej w ust. 1 lit. c) do g) nie zostanie wystawiona faktura VAT, wówczas Punkty zostaną naliczone na podstawie paragonu fiskalnego, o ile w terminie jednego miesiąca od daty jego wystawienia zostanie on okazany w dowolnym Hotelu Sieci Qubus z jednoczesnym wyrażeniem przez Gościa Lojalnościowego życzenia naliczenia Punktów.

7. Liczba naliczanych Punktów zależna jest od sposobu dokonania rezerwacji oraz od kwoty należności za usługi, o których mowa w ust. 1. Z tytułu każdej wydanej złotówki naliczony zostaje 1 (jeden) Punkt. Jeżeli rezerwacja została dokonana za pomocą strony internetowej www.qubushotel.com (za wyjątkiem rezerwacji dokonanych na tej stronie przy pomocy komunikatora LiveChat), wówczas z tytułu każdej wydanej złotówki naliczane jest 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) Punktu. Każda wydana kwota daje prawo do naliczenia Punktów tylko jeden raz. W trakcie naliczania Punktów kwota należności zostaje zaokrąglona w górę do pełnego złotego w przypadku końcówki groszowej powyżej 49 groszy, a w dół do pełnego złotego w przypadku końcówki groszowej mniejszej lub równej 49 groszy. Jeśli otrzymana liczba Punktów będzie liczbą ułamkową, wówczas liczbę tę zaokrągla się w górę do pierwszej całkowitej liczby.

8. Punkty nie będą naliczane przy świadczeniu usług związanych z: 
a) Rezerwacjami Grupowymi,
b) imprezami okolicznościowymi takimi jak wesela, chrzciny, przyjęcia komunijne, bale sylwestrowe, studniówki, stypy, przyjęcia urodzinowe lub imieninowe i inne o podobnym charakterze,
c) imprezami takimi jak konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia, pokazy, spotkania rekrutacyjne, spotkania integracyjne, kongresy, prelekcje, targi, koncerty, zjazdy i inne o podobnym charakterze.

9. Punkty mogą być naliczane wyłącznie na Koncie tego Gościa Lojalnościowego, który korzysta z usługi, za którą te Punkty są naliczane. Punkty nie mogą być przekazywane pomiędzy Gośćmi Lojalnościowymi w jakikolwiek sposób.

10. Gość Lojalnościowy może sprawdzić swoje saldo Punktów wysyłając wiadomość e-mail na adres qclub@qubushotel.com. W temacie wiadomości należy wpisać tekst „Saldo", a w jej treści numer swojego Konta w Programie Lojalnościowym Q-Club oraz swoje imię i nazwisko. Saldo Punktów Gość Lojalnościowy może także sprawdzić na stronie internetowej www.qubushotel.com w module Q-Club poprzez zalogowanie się do swojego Konta.

§ 5. Wymiana Punktów na Nagrody

1. Wymiana Punktów na Nagrody następuje po złożeniu zamówienia na aktualnie dostępną Nagrodę. Zamówienie Nagrody może zostać złożone:
a) na stronie internetowej www.qubushotel.com w module „Q-Club" w oknie „Katalog nagród",
b) poprzez wysłanie zamówienia wiadomością e-mail na adres qclub@qubushotel.com.

2. Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Wysyłka na adres w Polsce następuje nieodpłatnie. Jeżeli Gość Lojalnościowy wskaże adres poza granicami Polski, wówczas koszt całej przesyłki pokrywa Gość Lojalnościowy. Spółki Sieci Qubus nie pokrywają ani nie rekompensują kosztów podatków, ani innych danin publicznoprawnych lub podobnych, jeśli otrzymanie Nagrody wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez Gościa Lojalnościowego takiego podatku lub daniny.

3. Przesyłka może zostać doręczona odbiorcy wskazanemu przy zamawianiu Nagrody lub innej osobie pełnoletniej przebywającej pod wskazanym przy zamawianiu Nagrody adresem, która oświadczy, że jest upoważniona do odebrania przesyłki w imieniu odbiorcy.

4. Jeśli przesyłka zawierająca Nagrodę jest uszkodzona, wówczas odbiorca lub inna osoba odbierająca przesyłkę powinna spisać wraz z kurierem protokół szkody.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki i jej zwrotu do nadawcy Punkty zostaną przywrócone na Konto Gościa Lojalnościowego.

6. W przypadku, gdy zamówiona Nagroda nie będzie już dostępna, Gość Lojalnościowy będzie mógł, wedle swojego wyboru, zrezygnować z zamówionej Nagrody i uzyskać zwrot pobranych za nią Punktów, albo wyrazić zgodę na dostarczenie mu zaproponowanej nagrody zastępczej.

7. Uzyskanie Nagrody jest możliwe tylko w drodze przeznaczenia na ten cel wymaganej liczby Punktów, w szczególności nie można pokryć części kosztu Nagrody Punktami, a w stosunku do reszty dokonać dopłaty środkami pieniężnymi.

§ 6. Wymiana Punktów na Bonusy

1. W celu skorzystania z Bonusu konieczne jest dokonanie uprzedniej rezerwacji usług hotelarskich, polegających na pobycie w dowolnie wybranym Hotelu Sieci Qubus przez okres co najmniej jednej doby hotelowej, wraz ze śniadaniem, dla jednej bądź dwóch osób. Przy dokonywaniu rezerwacji należy zadeklarować chęć wymiany Punktów na co najmniej jeden Bonus.

2. Rezerwacji, o których mowa w ust. 1, należy dokonać nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przyjazdu do Hotelu Sieci Qubus. Dokonanie takiej rezerwacji jest możliwe jedynie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres qclub@qubushotel.com lub telefonicznie w Centralnej Rezerwacji. Anulacji takiej rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na powyżej podany adres, poprzez kontakt telefoniczny z Centralną Rezerwacją, bądź poprzez kontakt z Hotelem Sieci Qubus, którego rezerwacja dotyczy.

3. Rezerwacje, o których mowa w ust. 1, są możliwe wyłącznie wówczas, gdy w wybranym terminie w wybranym Hotelu Sieci Qubus dostępne są dla celów Programu Lojalnościowego pokoje hotelowe umożliwiające ich realizację. Pobyty opłacane przy użyciu Bonusu możliwe są jedynie w okresie weekendów, tj. od godziny 14:00 w piątek do godziny 12:00  w poniedziałek, z wyłączeniem weekendów, których choćby jeden dzień przypada w okresie od dnia 28 grudnia do dnia 3 stycznia roku następnego.

4. Uzyskanie Bonusu może nastąpić na rzecz innej osoby niż Gość Lojalnościowy.

5. Rezerwacje, o których mowa w ust. 1, są rezerwacjami gwarantowanymi, co oznacza, że pozostają one aktualne do godziny 12:00 dnia następnego po planowanym dniu przyjazdu. W przypadku niewykorzystania rezerwacji lub jej anulacji po godzinie 18:00 w dniu planowanego przyjazdu do Hotelu Sieci Qubus z Konta Gościa Lojalnościowego zostaną pobrane Punkty za jeden zamówiony Bonus. Pozostałe Bonusy danej rezerwacji zostaną anulowane, a Punkty pobrane z ich tytułu zostaną zwrócone na Konto Gościa Lojalnościowego. Jeżeli zarezerwowany pobyt obejmował wyłącznie jeden Bonus, to Punkty za ten Bonus zostaną pobrane.

6. Jeden Bonus może zostać wykorzystany do uiszczenia należności za pobyt w standardowym pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym wraz ze śniadaniem przez okres jednej doby hotelowej. Przy uwzględnieniu odpowiedniego przelicznika Punktów na Bonusy możliwe jest również dokonanie rezerwacji następujących pokoi o wyższym standardzie:
a) Junior Suite we wszystkich Hotelach Sieci Qubus, za wyjątkiem Qubus Hotel Gdańsk, Qubus Hotel Łódź oraz Qubus Hotel Zielona Góra.

7. Aktualne wskazanie liczby i zasad wymiany Punktów na Bonusy znajduje się na stronie internetowej www.qubushotel.com/nocleg-qclub.

8. Uzyskanie Bonusu jest możliwe tylko w drodze przeznaczenia na ten cel wymaganej liczby Punktów, w szczególności nie można pokryć części kosztu Bonusu Punktami, a w stosunku do reszty dokonać dopłaty środkami pieniężnymi.

§ 7. Statusy Gości Lojalnościowych

1. Z chwilą przystąpienia do Programu Lojalnościowego Q-Club Gość Lojalnościowy otrzymuje standardowy status SILVER.

2. Gość Lojalnościowy posiadający status SILVER, który w danym roku kalendarzowym zgromadził łącznie minimum 10 000 punktów, otrzymuje status GOLD.

3. Status GOLD nadany zostanie w czasie do 5 pierwszych dni roboczych kwartału kalendarzowego następującego po tym, w którym Gość Lojalnościowy SILVER uzyskał 10 000 punktów. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Punkty uzyskiwane w poszczególnych kwartałach kalendarzowych sumują się.

5. Status GOLD pozostaje ważny do końca roku kalendarzowego, w którym został uzyskany, a także na cały następny rok kalendarzowy, za wyjątkiem statusów GOLD, które zostały nadane po IV kwartale kalendarzowym, a które pozostają ważne do końca roku kalendarzowego, w którym zostały nadane.

6. Gość Lojalnościowy posiadający status GOLD, który przed upływem ważności statusu GOLD zgromadzi na swoim koncie minimum 5 000 punktów, uzyska przedłużenie statusu GOLD na kolejny rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem punktu 7.

7. Do przedłużenia statusu GOLD nie wliczają się punkty, które Gość Lojalnościowy uzyskał do końca roku kalendarzowego, w którym status GOLD został nadany. Dotyczy to kont, które uzyskały status GOLD po I, II lub III kwartale kalendarzowym.

8. Goście lojalnościowi, którzy uzyskali status GOLD przed dniem 1.04.2018, będą mieli ten status przedłużony do dnia 31.12.2019, o ile członkostwo w Programie nie wygaśnie wcześniej. Przedłużenie statusu na kolejne lata będzie następowało w myśl punktu 6 z zastrzeżeniem, że do przedłużenia statusu GOLD na kolejny rok kalendarzowy nie wliczają się punkty, które Gość Lojalnościowy uzyskał do końca roku 2018.

9. Status GOLD pozwala właścicielowi Konta na korzystanie z poniższych dodatkowych przywilejów:

a) brak konieczności podawania numeru karty kredytowej do preautoryzacji podczas meldowania się w Hotelach Sieci Qubus,

b) brak odrębnej odpłatności za korzystanie z parkingów hotelowych w Hotelach Sieci Qubus (za wyjątkiem Qubus Hotel Wrocław, Qubus Hotel Gdańsk i Qubus Hotel Złotoryja),

c) brak odrębnej odpłatności za room service,

d) późniejszy check-out w weekendy, tj. do godz. 16:00,

e) voucher na napój powitalny w cenie 1 (jeden) złoty, do jednokrotnego wykorzystania w czasie każdego pobytu w Hotelu Sieci Qubus,   

f) raz na kwartał kalendarzowy jeden voucher gastronomiczny, uprawniający do rabatu w wysokości 150 złotych, do wykorzystania w Hotelu Sieci Qubus. Przy realizacji voucheru jego posiadacz ponosi opłatę w wysokości 1PLN. W przypadku zamówień do kwoty 150PLN różnica nie jest zwracana. Przy zamówieniach powyżej wartości voucheru, różnicę pokrywa posiadacz voucheru. Warunkiem skorzystania z vouchera jest zgłoszenie się po jego odbiór w Centralnej Rezerwacji przed końcem kwartału kalendarzowego, na który został wydany; o możliwości otrzymania vouchera Goście Lojalnościowi ze statusem Konta Gold poinformowani zostaną poprzez newsletter wysłany na adres e-mail podany w danych Konta; na każdym voucherze umieszczona zostanie data jego ważności, przed upływem której voucher należy zrealizować (po upływie daty ważności voucher nie może zostać wykorzystany); voucher nie może być wymieniany na jakiekolwiek środki pieniężne; każdy voucher można wykorzystać tylko raz i tylko w całości przy jednym zamówieniu.    

§ 8. Członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club

1. Członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club wygasa, jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia dokonania ostatniej transakcji, za którą naliczono Punkty, nie zostanie dokonana żadna inna transakcja, za którą naliczone zostaną Punkty. Członkostwo wygasa również w przypadku, gdy w ciągu dwóch lat od dnia jego uzyskania nie zostanie dokonana żadna transakcja, za które naliczone zostaną Punkty.

2. Członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club wygasa w razie cofnięcia przez Gościa Lojalnościowego którejkolwiek ze zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. b) - d) niniejszego regulaminu.

3. Gość Lojalnościowy w dowolnej chwili może zrezygnować z dalszego udziału w Programie Lojalnościowym Q-Club, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail qclub@qubushotel.com. W takim przypadku jego członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club wygasa z upływem 10 dni roboczych od otrzymania rezygnacji. Gość Lojalnościowy może także zrezygnować z członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club w trybie określonym w § 11 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Jeżeli od ostatniej wymiany Punktów na Nagrodę lub Bonus minęły dwa lata, wówczas połowa Punktów zebranych na Koncie Gościa Lojalnościowego zostanie usunięta, z zaokrągleniem tak otrzymanej liczby Punktów w górę do najbliższej liczby całkowitej. Regulacja ta obowiązuje analogicznie, jeśli w ciągu dwóch lat od uzyskania członkostwa w Programie Lojalnościowym nie zostanie dokonana żadna wymiana Punktów na Nagrodę lub Bonus, jak również jeśli żadna wymiana Punktów na Nagrodę lub Bonus nie zostanie dokonana w ciągu dwóch lat od ostatniego usunięcia połowy Punktów w myśl zdania 1 niniejszego ustępu.

5. W razie wygaśnięcia członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club Konto i Punkty Gościa Lojalnościowego zostają usunięte ze skutkiem natychmiastowym, chyba że niniejszy regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

6. Wygaśnięcie członkostwa w Programie Lojalnościowym Q-Club, wygaszenie tego członkostwa, usunięcie Konta Gościa Lojalnościowego, jak również usunięcie zgromadzonych na Koncie Punktów nie dają prawa do żądania z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty lub innego świadczenia, chyba że niniejszy regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

7. Członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club może zostać wygaszone przez podmiot prowadzący ten program, jeśli będzie to obiektywnie konieczne dla ochrony przed nadużyciami względem Programu Lojalnościowego Q-Club lub praw innych osób, w szczególności praw Gości Lojalnościowych, a także w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przy pomocy Konta dokonano naruszenia prawa.

§ 9. Informacje o Programie Lojalnościowym Q-Club

1. Informacji dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego Q-Club udziela Centralna Rezerwacja. Informacje są udzielane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zapytania.

2. Goście Lojalnościowi mogą zgłaszać wszelkie zapytania lub uwagi związane z Programem Lojalnościowym Q-Club za pośrednictwem:

  • adresu e-mail qclub@qubushotel.com,
  • telefonu na numery (+48 71) 795 5 149, (+48 71 ) 78287 65,
  • faksu na numer (+48 71) 795 5 205.

§ 10. Reklamacje

1. Każdy Gość Lojalnościowy ma prawo zgłaszać reklamacje odnoszące się do funkcjonowania Programu Lojalnościowego Q-Club, w szczególności w kwestiach dotyczących naliczania i usuwania Punktów z Konta, wymiany Punktów na Nagrody lub Bonusy, odebranych Nagród oraz świadczonych Bonusów.

2. Reklamacje należy zgłaszać w drodze wiadomości e-mail na adres qclub@qubushotel.com. W treści wiadomości e-mail należy podać co najmniej imię i nazwisko Gościa Lojalnościowego składającego reklamację, przedstawić stan faktyczny będący przyczyną reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji oraz wszystkich informacji koniecznych do jej rozpoznania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Gość Lojalnościowy poinformowany zostanie na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

4. Z uwagi na konieczność ochrony praw i danych osobowych Gości Lojalnościowych reklamacja nie zostanie rozpatrzona, jeżeli zostanie wysłana z innego adresu e-mail niż adres wskazany na Koncie przypisanym do Gościa Lojalnościowego. Od tej zasady może zostać poczynione odstępstwo, jeśli tożsamość Gościa Lojalnościowego zgłaszającego reklamację nie będzie budziła wątpliwości.

§ 11. Postanowienia końcowe i przejściowe

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. O zmianach regulaminu Goście Lojalnościowi zostaną powiadomieni wiadomością e-mail wysłaną najpóźniej 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed wejściem zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Gość Lojalnościowy ma prawo zrezygnować z udziału w Programie  Lojalnościowym Q-Club w terminie 3 (trzech) tygodni od daty powyższego powiadomienia, nie później jednak niż w terminie wejścia zmiany regulaminu w życie. Gość Lojalnościowy zachowuje swoje przywileje nabyte w trakcie członkostwa w Programie Lojalnościowym Q Club jeszcze przez okres 6 (sześć) tygodni od dnia złożenia przez siebie rezygnacji, a po tym terminie jego członkostwo w Programie Lojalnościowym Q-Club wygasa.

2. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Program Lojalnościowy Q-Club nie ma określonej daty zakończenia. Może trwać do momentu, w którym podmiot prowadzący go zdecyduje się go zakończyć. O zakończeniu Programu Lojalnościowego Q-Club Goście Lojalnościowi zostaną poinformowani wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail zarejestrowany w Programie Lojalnościowym Q-Club najpóźniej 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed jego zakończeniem. Goście Lojalnościowi zachowają przywileje wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Q-Club przez 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych od jego zakończenia.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.

5. Katalog Nagród, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a), jak również wskazanie liczby i zasad wymiany Punktów na Bonusy, o którym mowa w § 6 ust. 7, mogą ulegać zmianom.

6. W przypadku sporządzenia innych niż polska wersji językowych niniejszego regulaminu jedyną wiążącą wersją regulaminu jest wersja polska.

7. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu i stosunków prawnych z niego wynikających jest prawo polskie.

8. Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://www.qubushotel.com/pl/qclub/tag/regulamin-1/.

9. Z wejściem w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas regulamin Programu Lojalnościowego Q-Club.